ทต.ช่อแฮ และทต.ทุ่งโฮ้ง จัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพิ่มประสบการณ์ เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แพร่///

ทต.ช่อแฮ และทต.ทุ่งโฮ้ง จัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพิ่มประสบการณ์ เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ ( 21 มีนาคม 2566 )ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้ทำการจัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มี นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน เทศบาลตำบลช่อแฮร่วมร่วม

ทั้งนี้มี นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้พบปะและให้โอวาทแก่สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลช่อแฮและเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งร่วมการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และได้เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อม เข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ศึกษาวิวัฒนาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติในปัจจุบัน

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเทศบาลตำบลช่อแฮ และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้ทำการจัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และได้เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อม เข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ศึกษาวิวัฒนาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติในปัจจุบัน โดยมีสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 25 นาย ของเทศบาลตำบลช่อแฮ จำนวน 40 นาย

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน