ศรีสะเกษ !! เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ศรีสะเกษ !! เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดศูนย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจำนวนมาก การปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก 38 จุด จุดตรวจรอง 21 จุด จุดบริการ 148 แห่ง และด่านชุมชน 683 แห่ง รวมทั้งสิ้น 890 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมประมาณ 12,500 คน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และป้องกันจากการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสุขใจ กับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนนต่อไป ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆและสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย และอุบัติหตุทางถนนในประทศไทย

ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2564 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมแล้ว 12,931 คนบาดเจ็บ 835,156 ราย และสำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตแล้ว 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 คน/แสนคน บาดเจ็บ 13,759 ราย เป็นอันตับ 20 ของประเทศ จากความสูญเสียดังกล่าว ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ในต้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ ได้กำหนดรณรงค์ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 (รวม 7 วัน) ในหัวข้อ”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษในช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 22 ราย และเสียชีวิตถึง 5 ราย

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ