เพชรบุรี- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกระทรวง อว. จัดนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”

เพชรบุรี- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกระทรวง อว. จัดนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” โดยมี ดร.ธนภณ วัฒนกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนราชการและผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันภายในวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” จัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการหัตถศิลป์สัญจรครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลงานผ่านงานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยได้ร้อยเรียงเรื่องราวของวัตถุจัดแสดงชิ้นต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ งานปูนปั้น หัวละครชาตรี หัววัว งานฉลุกระดาษ หนังใหญ่ เทียนแห่นาค และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคันฉ่องฝังลายไม้มูกที่เป็นเครื่องสะท้อนเรื่องราวของชาวเพชรบุรีทั้งแง่ความผูกพันธ์กับธรรมชาติและความเชื่อพื้นถิ่น”

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยว่า “มรดกอันล้ำค่าเหล่านี้มีคุณค่าต่อการศึกษาวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ คู่ควรกับการอนุรักษ์ เป็นต้นแบบนิทรรศการให้กับนิทรรศการศิลปะพื้นบ้านที่จะเกิดขึ้นจริงภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกับสถาบันในระดับภูมิภาค เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาอันจับต้องไม่ได้ในผลงานศิลปกรรมไปสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้ภายในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ”
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและให้การศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจในการส่งเสริม ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นเพชรบุรี มีการจัดตั้งสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัยเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความเป็นเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้รวบรวมงานปูนปั้น 10 ชิ้นงาน โดยช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี นำเสนอในรูปแบบทศพิธราชธรรม ธรรม 10 ประการของพระราชา”
สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 งานปูนปั้นโบราณสมัยต้นรัตนโกสินทร์งานปูนปั้นร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบุรี โซนที่ 2 งานปั้นหัววัวและเครื่องประดับวัว รวมถึงงานสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจหัววัวเพชรบุรี และโซนที่ 3 งานศีรษะละครชาตรี สมุดภาพตำราลายครู คันฉ่องฝังลายไม่มูก ต้นเทียนสักการะ หนังใหญ่ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” ได้ โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี