จ.ราชบุรี/อำเภอบ้านโป่ง “ปฎิบัติการขจัดความยากจน”

จ.ราชบุรี/อำเภอบ้านโป่ง
“ปฎิบัติการขจัดความยากจน”

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 -12.00 น.
นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย :TPMAP

และครัวเรือน Thai QM ครัวเรือนเปราะบาง ของ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนกล้วย จำนวน 10 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามแนวทาง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน