จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.2 บูรณาการแผนครัวเรือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. อำเภอจอมบึง จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.2 บูรณาการแผนครัวเรือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ นำโดย นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง ดำเนินการประชุมตามโครงการฯ ตามที่จังหวัดได้ตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ (ศจพ.อ) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯระดับต่างๆ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงาน เพื่อครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการประชุมมีวาระสำคัญในการดำเนินการ

ได้แก่
– การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทีมพี่เลี้ยงแต่ละตำบล ทั้ง 6 ตำบล
– การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ขอรับการช่วยเหลือในมิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ (การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)
– รายงานการสนับสนุนการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากภาคส่วนและองค์กรต่างๆ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ เช่น การลงพื้นที่ของทีมพี่เลี้ยง
– การพิจารณากิจกรรม การบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2 (แบบยั่งยืน : ยาไทย) เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย , สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย , ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เป็นต้น

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน