เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา “สุครีพ กระจาย” นั่งเก้าอี้นายกฯ

เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา “สุครีพ กระจาย” นั่งเก้าอี้นายกฯ

วันที่ 19 ส.ค.66 ที่สำนักงานทนายความอำนาจ เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา (กกต.สมาคม)
ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา วาระปี 2566-2570

อาศัยความตามข้อบังคับสมาตมชาวอีสานพัทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2560) หมวดที่ 3 การ
ดำเนินกิจการสมาคม ข้อ 13 คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา วาระปี 2566-2570 โดยผู้สมัคร นายสุครีพ กระจาย และทีมงานอีสานพัฒนา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้

โดยมีนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานพัทยา วาระปี 2566-2570 มีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ นายสุครีพ กระจาย นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา นายพชรนน คณาโชติโภคิน อุปนายกสมาคมคนที่ 1 นายชาญชัย พาหา อุปนายกสมาคมคนที่ 2 นางสาวยุพาภรณ์ เจริญดี อุปนายกสมาคมคนที่ 3 นางพัทธ์ธิดา เจริญแสงนิรุทธ์ เลขานุการ นางสาวณิชชา คำสว่าง เหรัญญิก นางสาวสุประวีณ์ นพรัตน์ลาภวัต ปฏิคม นายเจนนิติ เที่ยงธรรม นายทะเบียน นายบุญธรรม บุญเลิศ ประชาสัมพันธ์ ร.ต.ท.ชูเกียรติ เสนพลกรัง จัดหาทุน