ศรีสะเกษ !! รองพ่อเมืองศรีสะเกษเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”เรียนรู้ทักษะกระบวนการขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนและการโค้ชเพื่อการพัฒนา

ศรีสะเกษ !! รองพ่อเมืองศรีสะเกษเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”เรียนรู้ทักษะกระบวนการขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนและการโค้ชเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาติสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”เรียนรู้ทักษะกระบวนการขับเคลื่อนงานของแกนนำเยาวชนและการโค้ชเพื่อการพัฒนา โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ที่ปรึกษาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวซนจังหวัดศรีสะเกษ นายพงศ์กัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวซนจังหวัดศรีสะเกษ นายระพงษ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.ศก.ยส และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับและนำเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายใต้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 กลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของแกนนำเด็ก เยาวชน และการโค๊ช (Coach) ของพี่เลี้ยงโครงการย่อย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีทักษะการทำงานแบบมีกระบวนการที่สามารถสร้างการเรียนรู้จนนำปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ และเพื่อให้พี่เลี้ยงโครงการย่อยสามารถทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและการฝึกให้เด็กๆแกนนำได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่อไป
นายนพ พงศ์ผลาติสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การสนับสนุนสร้างโอกาสเรียนรู้ของเต็กและเยาวชนภายใต้กรอบความสร้างสรรค์คือจุดเริมต้นของการพัฒนาคนรุ่นใหม่ วันนี้ได้มีโอกาสมาเติมเต็มกำลังใจให้กับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสภาพทางสังคม หรือปัญหาเรื่องสุขภาวะในเด็กและเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุรา บุหรี่และอบายมุข จากข้อมูลวิจัยของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี พบว่าถ้าเต็กมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ ย่อมมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 70 ที่จะเข้าไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่นๆ

ซึ่งหน่วยจัดการต้านเด็กและเยาวซนศรีสะเกษ (NO DE) มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มเด็กและเยาวชนทีประสบความสำเร็จไปแล้วหลายกลุ่ม และภาคส่วนต่างๆก็ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของเด็กมาโดยตลอด เพราะทุกคนมีเป้าหมายสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี เพราะโลกทุกวันนี้ ทั้งโซเชียลทื่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเยาวซนเข้าไปสัมผัสมีทั้งดีและไม่ดี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกแยะแยะสิ่งทีดีและไม่ดี และจังหวัดศรีสะเกษก็ยินดีที่จะสนับสนุนเด็กและเยาวซนสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปด้วยกัน
ด้าน นายพงศ์กัค มงคลชัยพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้ต้นกล้าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคม ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชนสังคมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสียงที่มีผลต่อสุขภาวะ ซึ่งในวันนี้มีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 กลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ(NODE) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีระยะเวลาในการทำกิจกรรม 6 เดือน เพื่อเติมเต็มพื้นที่เชิงบวกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมคิดและลงมือปฏิบัติ มีกิจกรรมที่เป็นประเด็นสำคัญคือการลดนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักวิชาการอิสระองค์กรภาคประซาสังคม ช่วยเป็นพีเลี้ยงหนุนเสริมทางวิชาการและที่ปรึกษาการบริหารการขับเคลือนทิศทางสู่เป้าหมาย “เยาวซนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” เป็นเยาวชนสร้างสุขภาวะและมีความสร้างสรรค์เพื่อชุมชนสังคมอีกด้วย

****************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ