จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ปิดอบรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผู้ผ่านการอบรมเกินเป้า /PALANCHAI TVชสอท/ร้อยเอ็ด/nuk-vised-komgruch/0817082129-

จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ปิดอบรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผู้ผ่านการอบรมเกินเป้า

/PALANCHAI TVชสอท/ร้อยเอ็ด/nuk-vised-komgruch/0817082129-


PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT ร้อยเอ็ดปิดอบรมวัยใสป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร/สมนึก-วิเศษ-คมกฤช/0817082129-รายงาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยการดำเนินงานของ พญ.นภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะมีสถานศึกษาเข้าร่วม 27 แห่ง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู จำนวน 27 คน นักเรียนแกนนำวัยใส จำนวน 108 คน รวม 135 คน ซึ่งผ่านการอบรมเกินกว่าเป้าหมายตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน และผู้เข้ารับการอบรมเกิน 10 คน

แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินการพัฒนาวัยรุ่นในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์โดยการจัดอบรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่น และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสื่อสารเรื่องเพศวิถีเชิงบวก จังหวัดละ 125 คน

เพื่อให้มีความรู้และสามารถสื่อสารเรื่องเพศวิถีเชิงบวก แก่เพื่อนวัยรุ่นในสถานศึกษาและในชุมชน รวมถึงการให้คำปรึกษาและส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหาเรื่องเพศ เข้ารับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่17-19 สิงหาคม 2562

จากการประเมินผล พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ได้เรียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ภายหลังการอบรม แกนนำครูและนักเรียน จะดำเนินการสื่อสารเชิงบวกแก่เพื่อวัยรุ่นในสถานศึกษาและในชุมชนและนำนวัตกรรมการสื่อสารไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันทั้ง 4 จังหวัด ในเดือน พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะคัดเลือกต้นแบบการสื่อสารดีเด่นในระดับจังหวัดและระดับเขตรับโล่เกียรติยศ ต่อไป

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.- การตั้งครรภ์ และการคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๐ – ๑๙ ปี ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลกระทบทางด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา หน้าที่การงานในอนาคต รวมทั้งปัญหาของทารกที่คลอดออกมา
การจัดอบรมครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน คงนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง และสื่อสารแก่เพื่อนวัยรุ่น ให้ลดปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม ให้วัยรุ่นมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทย สืบไป

/PALANCHAI TVชมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ด/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รองประธาน/คมกฤช-บริหาร/0817082129-รายงาน