จังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกการประสานความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ และภาคเอกชน กิจกรรม“สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร. (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)”/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกการประสานความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ และภาคเอกชน กิจกรรม“สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร. (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)”

/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อวันนี้ 19 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประดับเงินโรงแรมเพชรรัชต์การ์เก้น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ ส่วนราชการ และภาคเอกชนกิจกรรม“สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร. (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)” โดยการดำเนินงานของ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองคก์รภาคเอกชน/โรงแรม ผู้แทนกลุ่มองค์กร ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาค ราชการ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่าย การตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4ร) โดยทำงานคู่ขนานกับ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.ร้อยเอ็ด) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รวมทั้งประสานและ ขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่
โดยในงาน ได้มี นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ ข้าว พืชผัก แตงโม อินทรีย์ เครื่องอุปโภคต่างๆ

กิจกรรมบันทึกความร่วมมือ (MOU) แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการบันทกึข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ลงนาม จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สมัชชาอาหารปลอดภัยจังหวัดร้อยเอ็ด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ส่วนที่ 2 เป็นการบันทึกข้อตกลง(MOU) จับคู่ธุรกิจ ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ลงนามจับคู่ธุรกิจ จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย อาทิ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี โรงพยาบาลอำเภอพนมไพร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้านอาหารบ้านสวน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ส่วนที่ 3 เป็นการบันทึกข้อตกลง(MOU) จับคู่ธุรกิจ ระหว่างบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กำจัด กับกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต มีผู้เข้าร่วม ลงนามจับคู่ธุรกิจ จำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องให้ กลุ่มคณิตสรฟาร์ม แมงอินเตอร์ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโพนฮาด อำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า อำเภอ สุวรรณภูมิ กลุ่มปลูกพริกบ้านป่าน อำเภอจังหาร

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–