พะเยา ผู้สูงอายุ เย็บ ผ้าเช็ดเท้าหมอน ไม้กวาด ขาย 20-50 บาท ราคาถูกสร้างรายได้

พะเยา ผู้สูงอายุ เย็บ ผ้าเช็ดเท้าหมอน ไม้กวาด ขาย 20-50 บาท ราคาถูกสร้างรายได้

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดูกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทองหมู่ 8 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ที่ได้ร่วมกัน ตัดเย็บ หมอน ผ้าเช็ดเท้า ไม้กวาด และอื่นๆ ที่ใช้ประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้และครอบครัว ชุมชน ตลอดจน เป็นการ สร้างความรักความสามัคคี ให้แก่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ที่มีเวลาว่าง เข้ามาร่วมทำกิจกรรม ตัดเย็บ ด้วย เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นโรค ในผู้สูงอายุ

จากการสังเกตของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทอง พบว่า ได้มารวมตัวกัน ภายในอาคาร อเนกประสงค์ ของวัดเชียงทอง เพื่อร่วมกันทำ การผลิต ตัดเย็บ ผ้าเช็ดเท้า หมอน ไม้กวาด และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อนำออกจำหน่าย สร้างรายได้ และที่สำคัญสินค้าที่ทำการ ผลิตมีราคาถูกตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป และยัง รับออเดอร์ สั่งทำ ในราคาพิเศษอีกด้วย จนสินค้าที่กลุ่มแม่บ้าน ชุมชนวัดเชียงทอง ผลิต เป็นสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทองอีกด้วย

นางสุกัณย์ พร้อมสุข อายุ 54 ปีบ้านเลขที่ 329 หมู่ 8 บ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประธานกลุ่มแม่บ้านวัดเชียงทอง-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทอง กล่าวว่า กลุ่มสตรีและสตรีผู้สูงอายุชุมชนวัดเชียงทองได้รวมตัวกันทำการตัดเย็บ ผ้าเช็ดเท้าหมอนไม้กวาดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในชุมชน วัด เชียงทอง และเป็นการสร้างความ สามัคคี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง สุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัย ไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุน จากพระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ได้ให้การสนับสนุน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

ทาง กลุ่มแม่บ้านและ ผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทองได้รวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทองขึ้นโดยมีสินค้า ที่ทำการตัดเย็บ ขึ้นมา จำหน่าย เป็นสินค้า OTOP ด้วย ราคาตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป และ ยังรับสั่งทำ ตามออเดอร์ อีกด้วย หาก ผู้ใดสนใจสินค้าสามารถสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092 1416 109

สัมภาษณ์นางสุกัณย์ พร้อมสุข ประธานแม่บ้าน วัดเชียงทอง-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทอง เบอร์โทร 092 1416 109