ร้อยเอ็ดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563อ.ปทุมรัตต์อ.เมืองรอ./PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-pol/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563อ.ปทุมรัตต์อ.เมืองรอ.

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-pol/0817082129-รายงาน

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563)
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563 โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ท.ทองสินธ์ กุชโร หน.บ.กอ.รมน.จังหวีด ดร.รัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ร้องอธิการบดี ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2563


การดำเนินคัดเลือกโครงการดีเด่นระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น – ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ดีเด่น ชาย/หญิง – ได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง
3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น – ได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง
4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบล (ศอช.ต.)ดีเด่น – ได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง
5.ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และส่งประกวดคัดเลือกในระดับภาค


โดยดำเนินการคัดเลือกในพื้นที่ดังนี้
– เวลา 09.30 น. บ้านสวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ อำนวยการโดย นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์
– เวลา 13.30 น. บ้านแคน ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด อำนวยการโดย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ชยพล แพงศรี-เลขารองผวจ.รอ.-ภาพ