ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเพื่อป้องกันผู้บริโภครายใหม่/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเพื่อป้องกันผู้บริโภครายใหม่

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด และผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและร่างคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด การขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นเวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563
โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด แผนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563-2564 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และที่ประชุมได้พิจารณามาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในเยาวชน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ