ตำรวจภูธรภาค 3 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 3 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3 ขึ้น เนื่องจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายดังกล่าวได้ร่วมปฏิบัติงานในห้วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2565 และหน่วยงานในสังกัดมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศ ผลการดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ผ่านมา พบว่า ตำรวจภูธรภาค 3 มีผลการปฏิบัติ ที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง จนได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระดับกองบัญชาการ โดยสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 63 ลดสถิติผู้บาดเจ็บได้ร้อยละ 63 และลดอัตราการเสียชีวิต
ได้ร้อยละ 55 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

จากผลการปฏิบัติดังกล่าว ย่อมสะท้อนถึงความเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ และความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติ บริหารจัดการในด้านต่างๆ จนบังเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตำรวจภูธรภาค 3 ได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ร่วมปฏิบัติงานในห้วงควบคุมเข้มข้น และหน่วยงานในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 24 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการอำนวยความสะดวกจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของตำรวจภูธรภาค 3 ได้แก่ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 2. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
2.1 หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 2.2 หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอันดับ 2

ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 2.3 หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 3. รางวัลหน่วยที่ปฏิบัติงาน ดีเด่น ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมายดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 4. รางวัลหน่วยงานที่สามารถลดสถิติอุบัติเหตุได้มากกว่าค่าเป้าหมาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ได้แก่ (1) ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ (2) ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (3) ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร (4) ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ (5) ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 5. รางวัลหน่วยที่ร่วมปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่งในการอำนวยความสะดวกจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จำนวน 14 รางวัลได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2) แขวงทางหลวงที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา (3) แขวงทางหลวงที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา (4) แขวงทางหลวงที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา (5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (6) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (7) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา (8) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (9) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา (10) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (11) สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา (12) มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา (13) มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา
(14) สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับ การตำรวจทางหลวง ได้ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเส้นทางถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของพี่น้องประชาชน ในการเดินทางสู่ภาคอีสาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจัวหวัดนครราชสีมา