นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลที่มีรายได้น้อยภายในหน่วย ในช่วงโควิด-19 (ระลอก 3)

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลที่มีรายได้น้อยภายในหน่วย ในช่วงโควิด-19 (ระลอก 3)

________ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดย พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลของหน่วยและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือ กำลังพลให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลของหน่วยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล สามารถดำรงชีวิตเลี้ยงดูแลตนเองอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางอาชีพสร้างความมั่นคงในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ และทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยเปลี่ยน “ภาระ”เป็น “พลัง” ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในช่วงโควิด-19 (ระลอก 3) อีกด้วย

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)