สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเครือข่าย เปิดพื้นที่จัดโครงการ“ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเครือข่าย เปิดพื้นที่จัดโครงการ“ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”

 

ที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ“ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมี นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม

นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ขอชื่นชมความตั้งใจที่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกให้สังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกด้านความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และกิจกรรมดีๆมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อตนเอง สังคม ชุมชน และขอชื่นชมที่เห็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมได้รับรู้ในความสามารถของเด็กและเยาวชน สิ่งที่รู้สึกประทับใจเมื่อเยี่ยมชมบูทต่างๆ คือ ความมีน้ำใจและจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเด็กและเยาวชนจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ผู้ก่อปัญหา จึงฝากให้รักษาสิ่งดีๆที่จะร่วมกันสร้าง คิด ทำ อย่างต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป และขอฝากให้ผู้ใหญ่สอนลูกหลานให้ทำสิ่งดีๆที่มีคุณค่าต่อชาวนรา เพื่อให้เมืองนราธิวาสเป็นเมืองแห่งคนดี เช่นนี้ตลอดไป

ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา คุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล/เทศบาล ทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ“ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” เป็นความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นเวทีของเด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 13 อำเภอ เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรง การป้องกันยาเสพติด สื่อสร้างสรรค์ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน ในด้านวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีที่ดีงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกว่า 40 บูธ และออกร้านค้าชุมชนอีก 20 บูธ