ทต.ป่าแมตร่วมจัดกิจกรรม ( Kick off ) การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก

ข่าวแพร่//
ทต.ป่าแมตร่วมจัดกิจกรรม ( Kick off ) การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ (พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ) นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต) มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ทองพลาย (รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต) และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ร่วมกับชาวตำบลป่าแมต พร้อมใจ Kick Off จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 100% ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธี โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) ไปยังครัวเรือนในเขตพื้นที่เพื่อความพร้อมในกระบวนการสุ่มตรวจ ติดตาม จากผู้ประเมินภายนอก โดย นายธาตรี บุญมาก (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off กล่าวรายงานโดย นายต่อพงษ์ ทับทิมโต (ท้องถิ่นจังหวัดแพร่) นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่กล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบาย การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าชเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทยและจะมีการทวนสอบเพื่อรับรองคาร์บินเครดิตในระยะเวลา 7 ปีนับจากวันเริ่มโครงการ 1 กรกฎาคม2562-30 มิถุนายน 2569 และการดำเนินการต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของขยะเปียก ในระดับครัวเรือน โรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนโดยจะมีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก เพื่อนำไปสู่กระบวนการ ซื้อชายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดแพร่จึงได้จัดกิจกรรม ( Kickoff ) การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนการดำเนินการขยะเปียกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ให้ครบทุกครัวเรือน ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี นายประพจน์ สุขพัทธี ( ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ ),สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ , หัวหน้าส่วนราชการ , อปท.ในเขตอำเภอเมืองแพร่ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในเขตอำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ…รายงาน