อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19

อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ อำเภอเมืองขอนแก่น นายวิจิตร ณ ระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรก ปี 2545-2549 นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนที่2 ปี 2549-2553 และนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนที่4 ปี2558-2561 ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย โดยมี นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสมาคมต่างๆ ประกอบด้วยสมาคม ITA ผู้แทนจำหน่ายตั๋วสายการบิน สมาคมเรือไทย สมาคมเชฟและร้านอาหาร สมาคมโรงแรม และสมาคมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในภาคงานบริการ ร่วมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนช่วยเหลือการท่องเที่ยวไทย เพื่อขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนนางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ลงรับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมัยต่อไป ที่ครบวาระ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นี้

นายวิจิตร ณ ระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรก กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเสาหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ต้องมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ผู้นำทีมต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยร่วมกันเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว ต้องมีการทำงานเป็นทีม การตัดสินใจที่ดี มีประสบการณ์และมีความคิดกว้างไกล เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยถือประโยชน์ของสภาฯเป็นตัวตั้ง มีคณะกรรมการเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานต่างๆได้ อยากให้เป็นทางเลือกของการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ ขอให้ทุกคนช่วยพิจารณาเลือกคนที่เหมาะสมที่จะมาทำงานใหญ่ของประเทศไทย
ด้านนายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนที่2 กล่าวว่า สมัยที่คุณวิจิตร ณ ระนองดำรงตำแหน่ง เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรก ตนเป็นเลขาฯได้ร่วมรับวิกฤตโรคซาร์ระบาด และเมื่อมาดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนที่2 เกิดภาวะวิกฤต มีปัญหาการเมือง การปิดสนามบิน พวกเราทำงานร่วมกันจนสามารถผ่านวิกฤตมาได้ ตัวเลขเศรษฐกิจสมัยนั้นไม่ได้ตกมากมายเหมือนปัจจุบัน ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ และสมัยต่อไปที่จะมีการเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ ตนได้ถูกพรรคพวกขอร้องให้กลับมาเลือกตั้งเป็นประธานอีกครั้ง แต่ตนปฏิเสธเพราะเห็นว่ายุคนี้น่าจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ๆ โดยให้พวกเราช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังน่าจะดีกว่า หากมีการร่วมมือกันทำงานให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่เข้มแข็งก็จะนำองค์กรนี้ให้ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างแน่นอน

ด้านนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คนที่ 4 กล่าวว่า เรื่องการท่องเที่ยวต้องมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีระบบมาตรฐาน มีคุณภาพ ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาให้เกิดความเชื่อถือจากหน่วยงานอื่น ถึงเวลาที่พวกเราต้องช่วยกันอุ้มองค์กรสำคัญของประเทศไทยให้ฟันฝ่าวิกฤตนี้ให้ได้ เพื่อให้การท่องเที่ยวยั่งยืน ให้สร้างความสมดุลให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการฟื้นฟู การกระตุ้น การตลาด ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพให้ได้
ด้านนางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ตนได้ร่วมทำงานกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกจนถึงคนปัจจุบัน ขอขอบคุณอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้ง 3 ท่าน ที่เป็นห่วงบ้านเมือง ห่วงผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้ตนเป็นผู้นำองค์กรภาคการท่องเที่ยวไทย และวันนี้สิ่งที่ได้จากการระดมความคิดเห็นคืออนาคตการท่องเที่ยวไทยจะต้องเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการช่วยเหลือรับเป็นธุระของทุกฝ่ายและมีการวางมาตรการที่ดี ตนยินดีรับคำชี้แนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพื่อให้ทำงานใหญ่นี้ให้สำเร็จ และตนมีความพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันทำให้ก้าวข้ามโควิด-19 เพื่อทำให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เติบโตสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืนให้รัฐบาลต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ