จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตร และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ ในวันครู ประจำปี 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตร และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ ในวันครู ประจำปี 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

วันนี้ ( 16 ม.ค.66 ) ที่อาคารแซนตร้าครอส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล และกล่าวปราศรัยให้โอวาทเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2566 โดยนายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในนามคณะกรรมการจัดงานวันครู ของอำเภอเมืองจันทบุรี ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ของอำเภอเมืองครั้งที่ 67 ซึ่งเป็นการยกย่องความสำคัญครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน จึงจัดงานวันครูขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนรวมถึงส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนยุคหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามสำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการตามแนวทางของคุรุสภา ภายใต้ข้อกำหนด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งกำหนดแก่นสาระของการจัดงานวันครู คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญในการจัดงานวันครู ประกอบด้วย พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2566 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น การจัดงานวันครู ของอำเภอเมืองจันทบุรี มีผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทุกสังกัดในอำเภอเมืองรวมกิจกรรมกว่า 700 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก