สว. พบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ผลงานเด่น สว. พบประชาชนภาคใต้ โครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีฯ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง สุราษฎร์ฯ

สว. พบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ผลงานเด่น สว. พบประชาชนภาคใต้ โครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีฯ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง สุราษฎร์ฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ และนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ลงพื้นที่รับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการที่อยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 กรมชลประทาน ใน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขุดคลองส่งน้ำตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่องจากผลสำเร็จของโครงการ สว. พบประชาชน “4 ปี สว.พบประชาชน เพื่อประชาชน” ในส่วนของภาคใต้ โดยรับฟังข้อมูลการดำเนินงานจาก นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15 ทั้งนี้ มี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางศุภวรรณ บูชาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม

.
โดยความสำเร็จของการดำเนินการจาก 2 โครงการดังกล่าว เป็นความสำเร็จจากโครงการ สว. พบประชาชน ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ในการเป็นส่วนประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและเกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินการพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละโครงการ ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่ได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ ตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป