ร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด เพื่อเตรียมงานการจัดงานปีใหม่และกาชาดย้ายไปจัดในค่ายประเสริฐสงคราม พร้อมย้ายสำนักงานไปที่แห่งใหม่

ร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด เพื่อเตรียมงานการจัดงานปีใหม่และกาชาดย้ายไปจัดในค่ายประเสริฐสงคราม พร้อมย้ายสำนักงานไปที่แห่งใหม่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542
เมื่อวันนี้ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ปี 2563 โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรองนายกเหล่ากาชาดเหรัญญิกและเลขานุการเพื่อเสนอสภากาชาดไทยแต่งตั้ง ประกอบด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิศรา พุทธรังสี เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ 1 นางจิตนา ชัชวาลวงศ์ เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ 2 นางณัฐธิดา เจนนาวิน เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ 3 นางภีชญา หงษ์มาลาเป็นเหรัญญิก นายเจนเจตน์ เจนนาวิน เป็นเลขาฯ

และมีวาระการประชุมในการพิจารณา อาทิ การก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่ ด้านหลังสโมสร เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่รอ.45 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 ไร่กว่าโดยพิจารณาการออกแบบในการก่อสร้างอาคารเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณเริ่มต้นที่ 6 ล้านกว่าบาท
และการพิจารณาย้ายสถานที่จัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการเสนอของปกครองจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,ตำรวจภูธร,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมระยะเวลา 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสาธารณสุขสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และบริเวณข้างเคียง สำหรับในปีนี้ในที่ประชุมได้ มีมติการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดการจัดงานในห้วงเวลาเดิม ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกัน กับการเตรียมพิธีชมหอโหวดจังหวัดร้อยเอ็ด อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของการจัดงาน

ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้พิจารณาย้ายสถานที่จัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จากเดิมไปใช้สถานที่บริเวณกองร้อยบิน คือสนามบินเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่บริเวณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกันนั้นก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดทางเข้าและทางออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว และได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเค้าท์ดาวน์ปีใหม่จะจัดขึ้นที่หอโหวดซึ่งจะต้องเชื่อมโยงงานทั้ง 2 งานให้เพื่ออำนวยซึ่งกันและกันได้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-