มุกดาหาร จัดการ ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

มุกดาหาร จัดการ ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ บริเวณลานหน้าห้องจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP มุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผ้าที่เข้าร่วมประกวด พร้อมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าและอื่นๆ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการ Live สด และแจกของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมงาน การสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร คนมุกปลูกผัก สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัว
นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม และผ้าฝ้าย อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตฝ้ายตะหลุง พันธ์พื้นเมือง และฝ้ายพันธุ์อื่น ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการย้อมครามและหมักโคลน มีการผลิตผ้าของกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ เป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามสวมใส่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน สร้างความสวยงามอย่างหลากหลายและเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลาย

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัด และภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ได้เกิดความตระหนักรับรู้ มีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงรากเหง้าของชนผ่าชาติพันธุ์ เจ้าของ ลายผ้า สวมใส่ผ้าทอ พื้นเมืองทุกวัน มีการรื้อฟื้นลายผ้าที่อาจสูญหายตามกาลเวลาทำให้เกิดลายผ้าประจำจังหวัด เกิดกระแสนิยมไทย ใช้ของไทย กินของไทย และเที่ยวไทยตามมา ทำให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้นในครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
สำหรับการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งนี้ ดำเนินการประกวด 3 ประเภท มีผู้สนใจส่งผ้าเข้าประกวด 31 คน 45 ชิ้นงาน ได้แก่ ผ้าเอกลักษณ์ (ผ้าฝ้ายตะหลุง) 20 ผืน / ผ้าที่จดทะเบียน GI (ผ้าหมักโคลน) 4 ผืน / ผ้าชาติพันธุ์ (เสื้อสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี) 30 ชุด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177