สืบสาน รักษา ต่อยอด # นายอำเภอบ้านสร้าง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ เนื่องในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สืบสาน รักษา ต่อยอด # นายอำเภอบ้านสร้าง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ เนื่องในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ภาคประชาชน และเกษตรกรทั่วทั้งอำเภอบ้านสร้าง ร่วมต้อนรับนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดใหม่โพธิ์เย็น ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเกษตร จนสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้บริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช สัตว์ ประมง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย

//////////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานน 087-8789225ปราจีนบุรี