ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์“เกษตรฯ.”รุกขยายตลาดสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เร่งลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรใน3จังหวัดภาคใต้ เห็นชอบวิสัยทัศน์ฮาลาล

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์“เกษตรฯ.”รุกขยายตลาดสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เร่งลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรใน3จังหวัดภาคใต้ เห็นชอบวิสัยทัศน์ฮาลาล

เมื่อวัน14 ธ.ค.2563นายอลงกรณ์ พลบุตร ทปษ.รมว.กษ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ร่วมกับ ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ติดตามการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน “ฮาลาล” ในภาคการเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติทั้งระบบ โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเปิดเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาล ของไทยผ่านดูไบ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มตลาดที่สำคัญในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ นอกจากนี้ที่ประชุมฯเห็นชอบ “วิสัยทัศน์ฮาลาล” รวมถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และประเด็นสำคัญเรื่อง การแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร ซึ่งที่ประชุมได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้านกรมปศุสัตว์ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ ต่อมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลไทย.

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์/รายงาน