จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยมี นาย ดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานและชี้แจงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านระบบไฟฟ้า ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านการทะเบียนการเลือกตั้ง ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ได้แจ้งว่านอกเหนือจากส่วนราชการต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดยังได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการด้านกำลังพล วัสดุ และอุปกรณ์ให้มีความพร้อม สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งด้านกลุ่มมวลชน พายุฤดูร้อน ไฟไหม้ หรือสถานการณ์ด้านต่างๆ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้ได้ผู้แทนของประชาชนที่มาจากประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว