เรือนจำชั่วคราวรอบเมืองร้อยเอ็ดเพื่อการอบรมและฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังทางเกษตรกรรมและอื่นๆก่อนปลดปล่อยสามารถดำรงชีพได้เป็นปกติ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC:ชสอท. สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เรือนจำชั่วคราวรอบเมืองร้อยเอ็ดเพื่อการอบรมและฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังทางเกษตรกรรมและอื่นๆก่อนปลดปล่อยสามารถดำรงชีพได้เป็นปกติ
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC:ชสอท.
สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า.-เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดดำเนินการอบรมและฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังทางเกษตรกรรมและอื่นๆเช่นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นจึงให้ตั้งเรือนจำชั่วคราวขึ้นที่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเรียกว่าเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 257 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวาคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 72/2 507 ลงวันที่ 20 มกราคม 2507 ต่อมาพื้นที่ของเรือนจำได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการขยายเขตทางหลวงแผ่นดินเข้าไปในพื้นที่ของเรือนจำลดลงปัจจุบันเหลือพื้นที่เรือนจำชั่วคราวรอบเมืองจำนวน 179 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

ปัจจุบันนายเกษมศานต์ บุณญะจินดา นิลวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้บังคับบัญชาเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองสังกัดเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีเจ้าหน้าที่ 12 คนจำนวนผู้ต้องขัง 156 คนข้อมูลณวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีนายจักรกฤษณ์ จันทร์ผิว หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวรอบเมือง พร้อมด้วยกองงานต่างๆ

ข้ออมูลเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองเพิ่มเติม คือ
อาคารทั้งหมด 7 หลัง (สำนักงาน 1 หลัง เรือนนอน มีจำนวน 3 หลัง กองงาน 3 หลัง),โครงสร้างเบา จำนวน 15 ไร่, พื้นที่ป่านานพันธุ์ จำนวน 88 ไร่ (ไม้พยุง 129 ต้น ไม้สัก 422 ต้น ไม้ยาง 12 ต้น ไม้ประดู่ 1,188 ต้น ไม้ยางพารา 120 ต้น,พื้นที่การเกษตร จำนวน 35 ไร่

การฝึกวิชาชีพ จำนวน 12 โครงการ ได้แก่
1. การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
2. การปลูกผักกางมุ้งอินทรีย์
3.ทำปุ๋ยและดินปลูก
4.การเลี้ยงหมูหลุม
5.การเลี้ยงโคกระบือ
6.การเลี้ยงจิ้งหรีด
7.การเลี้ยงหนูนาในบ่อปลูก
8.การเลี้ยงกบ
9.การทำไม้กวาดพลาสติก
10.การปั้นปูน
11. 1ไร่1แสน
12.การปลูกถั่วลิสงไทนาน 9

และมี 15 กองงาน ได้แก่
1.กองงานประกอบการอู่รุ่งเรือง จำนวน 8 คน
2.กองงานประกอบการ บ.ทองไทยอุตสาหกรรม (ทำหม้อ) จำนวน 11 คน
3.กองงานประกอบการ ส.ร้อยเอ็ด จำนวน 6 คน
4. กองงาน 1 ไร่ 1 แสน จำนวน 20 คน
5. กองงานปลูกถั่วลิสงไทนาน 9 จำนวน 20 คน
6. กองงานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 15 คน
7.กองงานปั้นปูนและโต๊ะไม้เทียม จำนวน 16 คน
8.กองงานพัฒนาหน้าเรือนจำ จำนวน 15 คน
9. กองงานซ่อมแซมเรือนจำ จำนวน 10 คน
10.กองงานสำนักงาน จำนวน 7 คน
11. กองงานสาธารณประโยชน์หน้าเรือนจำ จำนวน 2 คน
12.กองงานไม้กวาดพลาสติก จำนวน 10 คน
13.กองงานดินปลูกและทำปุ๋ย จำนวน 13 คน
14. กองงานเลี้ยงโคกระบือ จำนวน 2 คน)

รายละเอียดโครงการต่างๆอาทิ
โครงการ 1 ไร่ 100,000 ทางเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการภาระกิจหลักอย่างต่อเนื่อง ในด้านการแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาด้านจิตใจและพฤติกรรมด้านต่างๆแก่ผู้ต้องขัง ได้แก่การจัดการศึกษาสายอาชีพ เช่นการเลี้ยงปลาหลายสายพันธุ์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งเป็นการขัดเกลาด้านจิตใจของผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีงาม พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างปกติ และมีความสุขหลังการพ้นโทษตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคม

โครงการปุ๋ยอินทรีย์ ในปัจจุบันการเกษตรกรของไทย ได้มีการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างแพร่หลาย และใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนของการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย อีกอย่างเกษตรกรก็ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นพิษทำให้ การจัดทำโครงการฝึกทำผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ ทางเรือนจำจึงเห็นสมควรให้มีโครงการฝึกทำปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อที่ภายหลังของการพ้นโทษไปผู้ต้องขังจะได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัวได้

โครงการปลูกถั่วลิสง ทางเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการภารกิจอย่างต่อเนื่องในด้านการแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาด้านจิตใจ และพฤติกรรมด้านต่างๆ แก่ผู้ต้องขังได้แก่การจัดการศึกษาสายอาชีพ เช่นโครงการฝึกวิชาชีพปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งเป็นการขัดเกลาด้านจิตใจของผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีงาม เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเลี้ยงตนและครอบครัวได้ หลังการพ้นโทษเพื่อที่จะไม่หวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกและเป็นคนดีของครอบครัว ตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคม

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-