ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่100คนที่ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เป็นคนดีในสังคมไม่หวนกลับยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก /ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท./สมนึก/0817082129-

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่100คนที่ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เป็นคนดีในสังคมไม่หวนกลับยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท./สมนึก/0817082129-


มอบเกียรติบัตรคืน100คนดีพร้อมฝึกอาชีพสู่สังคม/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129

เมื่อเช้าวันนี้วันจันทร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3/2562 โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม 100 คน รับการฝึกวิชาชีพช่างไฟฟ้าเบื้องต้น30ชั่วโมง รับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการบำบัด โดยการดำเนินงานของนายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะวิทยากร

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดในครั้งนี้อาทินายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย,นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด.พ.ต.ท.ภากร สุขประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด.นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สำนักงานสาธารณสุข เกษตรวิสัย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง โรงพยาบาลเมืองสรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ โรงพยาบาลปทุมรัตต์ สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ให้สถานที่ฝึกอบรมฯ

นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายคือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งลดจำนวนผู้เสพ ตัดวงจรการค้ายาเสพติด

วันนี้การดำเนินโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นมาตรฐานวิชาการ การดูแลฟื้นฟูทางกายจิตสังคมและการบำบัด โดยทีมวิทยากรทุกภาคส่วน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม เป็นการฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง

วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดมีผู้ผ่านการบำบัดตามหลักสูตรครบทุกคน จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร,มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการบำบัด,กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ลำดับ

นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผวจ.รอ.กล่าวว่า-รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน ตามแนวทางของประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เห็นว่าพวกเราทุกคน สามารถที่จะทนต่อภาวะกดดันต่างๆที่เราเคยได้รับและไม่ได้รับ รอดมาได้ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ขอให้กำลังใจและไม่หวนกลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
/ร้อยเอ็ด/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-