จันทบุรี Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จันทบุรี Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ ( 14 เม.ย.63 ) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม ประธานแม่บ้านมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการแม่บ้านหมาดไทย และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนเกษตรกร และ ผู้แทนกลุ่มสตรี กลุ่ม OTOP ร่วมกิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไว้บริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นทางออกให้รอดพ้นวิกฤติ สามารถปลูกได้ทุกครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีตั้งเป้าหมายกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค และแบ่งปันกันตามวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย ที่มีต่อกันมายาวนาน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เมื่อผลผลิตเหลือจากการบริโภคสมามารถขายสร้างรายได้ ต่อยอดพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปกำหนดเป็นนโยบายท้องถิ่นผลักดันกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีครัวเรือนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวมากกว่าร้อยละ 90 โอกาสเดียวกันนี้ นางสุจริตรา ศรีนาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้ร่วมกิจกรรมเดินชม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จวนผู้ว่าจันท์ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแปลงผักสวนครัวรอบพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีพืชผักสวนครัวมากกว่า 20 ชนิด รวมทั้งการบริหารจัดการขยะครัวเรือนแบบครบวงจรทั้งขยะอินทรีย์ และ ขยะเปียก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้โดยติดต่อขอศึกษาดูงานได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ในวัน และ เวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก