สตูล โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

สตูล โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

ที่โรงเรียนอนุบาลมะนัง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 โดยมีนายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอมะนัง กล่าวต้อนรับ นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอมะนัง คณะคุณครู เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 4 ครั้ง ตามไตรมาส ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วทุกพื้นที่ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ตั้งของหน่วยบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมบริการแก่พี่น้องเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ในรูปแบบคลินิกต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และบริการอื่นๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ควบคู่กันไปด้วย
สำหรับภายในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และให้บริการคลินิกเกษตรด้านต่างๆ อาทิ คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกยางพารา คลินิกตรวจบัญชี คลินิกสุขภาพ และการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 300 ราย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล