จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนเที่ยวงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ณ ลานโพธิ์ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี 15 – 21 กรกฎาคม 2562 ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนเที่ยวงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ณ ลานโพธิ์ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี 15 – 21 กรกฎาคม 2562 ชิม ชม ช็อป สินค้าของดีเมืองจันท์

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 กรกฎาคม 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดงาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสากล เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด OTOP และการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย โชว์ศักยภาพสินค้าของดีเมืองจันท์ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ทันต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน, เพิ่มช่องทางตลาดประชารัฐให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ กลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ OTOP เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลได้สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งงาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสากล มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 210 บูธ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดจันทบุรี 89 ราย ผู้ประกอบการ OTOP จากต่างจังหวัด 121 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร 57 ราย เครื่องดื่ม 16 ราย ของใช้ 31 ราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย 69 ราย สมุนไพร 26 ราย เฟอร์นิเจอร์ 10 ราย และพันธุ์ไม้ 1 ราย จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวน ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน “ OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโพธิ์ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 21.30 น.( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก