“วิทยาลัยชุมชนยโสธร รณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้ง”

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร รณรงค์เชิญชวนออกไปเลือกตั้ง”
11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่ชุมชนบ้านบาก ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นายชัยวิวัฒน์ วงศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิยาลัยชุมชนยโสธร
มอบหมายให้นางสาวกัญจน์รัชต์ พิมพ์จำปา ครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนายอโนชา เอราวรรณ์ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยโสธรนำคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เดินรณรงค์และแจกแผ่นพับให้ประชาชนในชุมชนตื่นตัวและออกมาเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2562การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาประชาชน

 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างจิตสำนึกอันดีงามรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อประเทศขาติ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้จะจัดต่อเนืองไปจนถึงวันที่17มีนาคม2562 และจัดกิจกรรมในทุกอำเภอที่มีหน่วยจัดการเรียนของวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่9 อำเภอคืออำเภอเมือง-ทรายมูล-กุดชุม-ไทยเจริญ-เลิงนกทา-ป่าติ้ว-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-และค้อวัง พร้อมมอบหมายให้แต่ละหน่วยจัดการเรียนทุกอำเภอได้ดำเนินกิจกรรมนี้

ต่อไปจนครบทุกแห่ง//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร