พะเยา ผู้สมัคร ส.ส.พะเยาเรียกร้อง กกต.จัดเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

พะเยา ผู้สมัคร ส.ส.พะเยาเรียกร้อง กกต.จัดเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยา กว่า 90 คน ต่างเข้าร่วมโครงการสร้างกลไกในการเลือกตั้งลดปัญหาข้อขัดแย้ง ที่ทาง กกต.พะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอธิบายแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งและข้อห้ามในการหาเสียง เพื่อให้ผู้สมัคร ส.ส.ได้ทราบถึงแนวทางในการเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้ง ขณะที่ผู้สมัครหลายรายออกมาเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่เข้าข้างฝ่ายไดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งให้มีการจัดการกับผู้ที่ซื้อสิทธิ์ขายเลียง กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างจริงจัง

ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยา กว่า 90 คน ต่างเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ตามโครงการ การสร้างกลไกการเลือกตั้งเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ที่ทาง กกต.จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการปฎิบัติตัวในการหาเสียง และข้อห้ามในเรื่องการโฆษณาหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ รวมทั้งลดปัญหาข้อขัดแย้งในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่ผู้สมัคร ส.ส.หลายราย เรียกร้องให้ กกต.ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลาง รวมทั้งใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ควรดำเนินการมาตรการการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอย่างจริงจังและเข้มข้น เพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ส่อไปในทางการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้น กกต.พะเยา ควรที่จะเข้มงวดกับการเลือกตั้งในครั้งนี้