นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยให้แต่ละส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่างๆ ให้เป็นภาษาที่กระชับ
และเข้าใจง่าย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เวทีประชาคม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Youtube เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวที่ใช้การอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 72,687 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนและชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะดำเนินการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการจัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน รวมทั้งจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครเสริมสร้างการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ และสามารถตอบคำถามให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายรัฐบาลและการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ต่อไป
///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
เครดิต ภาพ A_o_F
Tiger news Tv.101