ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรม “ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด” ยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอําเภอคลองใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรม “ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด” ยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด

ช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.00น. วันนี้ 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอําเภอคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 22 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายชาคริต สันรัตน์ ปลัดอําเภอกลุ่มงานความมั่นคง นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด สํานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลคลองใหญ่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 สถานีตํารวจภูธรไม้รูด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอําเภอคลองใหญ่ จำนวน 50 คน เข้าร่วม
สำหรับโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการฯ

ได้มาจากข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ได้ดำเนินการคัดกรองเพื่อผู้เสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างเข้าใจ พร้อมต่อยอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพอีกด้วย ดังนั้นทางศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอคลองใหญ่ จึงจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด