ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดบรรยายหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดบรรยายหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 4/63 และหลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 3/66 ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก โดยได้บรรยายสอดแทรกหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองต่อไป