คณะสงฆ์ จ.นครนายก จัดประชุมเลขานุการทุกลำดับขั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.นครนายก

คณะสงฆ์ จ.นครนายก จัดประชุมเลขานุการทุกลำดับขั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.นครนายก

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พร้อมพระสังฆาธิการและเลขานุการทุกลำดับขั้น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กำหนดให้มีการประชุมเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกทุกรูป เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การบริหารงานของเจ้าคณะผู้ปกครองทุกลำดับขั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีพระสังฆาธิการและเลขานุการทุกลำดับขั้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 รูป ซึ่งเลขานุการทุกลำดับชั้นรับทราบนโยบาย และจะนำไปปฏิบัติในเขตปกครองของตนเองต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
084-9090415