แม่ฮ่องสอน จัดสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ คพข. และ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🛑แม่ฮ่องสอน จัดสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ คพข. และ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

======
🔻🔻🔻🔻
วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธิเปิด การจัดสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ คพข. และ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” จัดโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ซึ่งจัดตั้งตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสนับสนุนการกำกับ นโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปัจจุบันได้ดำเนินงานเข้าสู่ ปีที่ 15

โดยสำนักงาน กกพ. มีภาระกิจงานด้านมาตรการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการสร้างเครือข่ายคุ้มครอง ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ รวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับและสนับสนุนการบริหาร การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 4 กองทุน และภาระกิจด้านการรับเรื่องการขอใบอนุญาตและตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ประกอบกิจการพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งหมดประมาณ 60 คน ประกอบด้วย กลุ่มคณะกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายพัฒนาความรู้องค์กร STRONG อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)