จ.ราชบุรี/ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 20 ที่ จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 20 ที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 8 พ.ย. 2565 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และศูนย์แพทย์ศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 20 ( CPIRD 2020) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน มีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักศึกษาแพทย์
การจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้งหมด 37 ศูนย์แพทย์ฯ และ 14 มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ภายในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการแพทย์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ตลอดจนร่วมกันแสดงผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแพทย์ รวมถึงสร้างโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตแพทย์ตลอดมา ซึ่งปัจจุบันนี้มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั่วประเทศจำนวน 37 แห่ง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ ให้มีศักยภาพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานแพทยสภากำหนด ออกมารับใช้สังคม และเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านแพทยศาสตรศึกษาของศูนย์แพทย์ต่าง ๆ โดยประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาจะจัดขึ้นเป็นประจำปี หมุนเวียนตามศูนย์แพทยศาสตรศึกษาเพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการจากอาจารย์แพทย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
กว่า 500 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน