ผู้ว่านราธิวาส ร่วมละศีลอดในช่วงการถือศีลอดปอซอแน ภายใต้กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ.2565 ฮ.ศ.1443

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่านราธิวาส ร่วมละศีลอดในช่วงการถือศีลอดปอซอแน ภายใต้กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ.2565 ฮ.ศ.1443

วันนี้ (7 พ.ค.65) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ.2565/ฮ.ศ.1443 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนางพาตีเมาะ สะดียามู นายไพโรจน์ จริตงาม นายทวิพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 3 ท่าน พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ อาทิ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจะเล๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนาจากทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ยังมีการละหมาดมัฆริบร่วมกัน และการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความั่นคง และสังคมสันติสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเปิดจวนร่วมประทานอาหารละศีลอดในวันนี้ (7 พ.ค.65) เนื่องในโอกาสเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนในปฏิทินอิสลามเป็นเดือนถัดจากเดือนรอมฎอน มีความหมายว่าเพิ่มพูน เดือนเซาวาลเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนซึ่งคุณงามความดีต่าง ๆ ของเดือนรอมฎอน ด้วยการถือศีลอดต่ออีก 6 วัน เรียกว่าบวชหกหรือปอซอแน สามารถทำได้ทั้งอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 6 วัน หรือสลับกันไปจนครบ 6 วันก็ได้ เมื่อได้ถือศีลอดครบ 6 วัน ก็จะมีกิจกรรมรายอแน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ร่วมรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ และความต้องการของทุกคนซึ่งถือเป็นตัวแทนของชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดนราธิวาส จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”