มทบ.27พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์พร้อมมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคล เหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

มทบ.27พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์พร้อมมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคล
เหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

เมื่อวันนี้7กย64 เวลา 09.00น. ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ 27รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27
หัวหน้ากองฝ่ายเสนาธิการฯเพื่อนนายทหารและในพิธีพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคล
เหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยการดำเนินงานของ พ.อ.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทการบกที่27 และคณะ
ผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ51คน ในส่วนของเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 มีผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 51 นาย ประกอบด้วย
– ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ จำนวน 36 นาย
– ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัว จำนวน 15 นาย
พร้อมมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์

พ.อ.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทการบกที่27 กล่าวรายงานว่า.-ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงพรมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคล
เหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประกอบด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บังคับเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกันตรวจสอบผู้ต้องโทษ ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 จำนวนดังกล่าว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27จึง
ได้ประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยมอบบัตรแสดงบริสุทธิ์ กล่าวให้โอวาท

พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 กล่าวว่า.-นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ก็ขอให้ผู้ต้องโทษที่ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษทุกนาย
ได้กลับตัวประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัว เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดจำเดิมอีก
ทำยสุดนี้ ขออำนาจ พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง
และสัมฤทธิ์ผสในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว