มทบ.37 โรงเรียนอนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

#มทบ.37 โรงเรียนอนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

*******************************************
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 0800 โรงเรียนอนุบาลกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดยมีการแสดงละครของคณะครูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และให้นักเรียนระบายสีภาพยาเสพติดชนิดต่างๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 66 เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย