จ.ตราด จัด “โครงการวัดรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรรมวิถีพอเพียง” ที่วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

จ.ตราด จัด “โครงการวัดรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรรมวิถีพอเพียง” ที่วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

.เมื่อช่วงบ่าย เวลา 15.00น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดโครงการวัดรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรรมวิถีพอเพียง ซึ่งจังหวัดตราด โดยมีนางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการบ้านรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรมวิถีพอเพียงร่วมกับคณะสงฆ์วัดคลองใหญ่ พร้อมพิธีมอบโฉนดที่ดินถวายวัดคลองใหญ่และวัดเกษมสีมาราม มอบโดย นายบุญนาก ถิระสวัสดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด พร้อมถวายไทยธรรมแด่ พระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว พระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่และพระอธิการวันชัย จิตตคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกษมสีมาราม พร้อมด้วยพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีนายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ นําข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักเรียน เทศบาล อบต. ประมง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดคลองใหญ่

สำหรับการจัดโครงการวัดรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรรมวิถีพอเพียง เป็นการบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อำเภอคลองใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน การส่งเสริมวัดให้เป็นที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้คนอําเภอคลองใหญ่รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตในการกป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหายาเสพติดปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียง โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับศีล ทำสมาธิ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ร่วมกิจกรรมพัฒนาภายในวัด พร้อมกันนี้ยังได้นำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่น และร่วมกิจกรรมพัฒนาภายในวัดให้เป็นที่สัปปายะอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด