ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 273 รายแจ้งฉีดวัคซีนที่ ไลน์ “ร้อยเอ็ดพร้อม”เพื่อป้องกันโรค

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 273 รายแจ้งฉีดวัคซีนที่ ไลน์ “ร้อยเอ็ดพร้อม”เพื่อป้องกันโรค

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 7 ราย
(รพร้อยเอ็ด 3 ราย รพโพนทอง 2 ราย และ รพสุวรรณภูมิ 2 ราย) (รักษาหายสะสม 248 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วันและ ยังครักษาตัวอยู่ในรพยาบาล 19 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโตโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย (ยอดติดเชื้อสะสมรม 273าย)ดังนี้
อำเภอสุวรรณภูมิ 1 ราย เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 273 เพศชาย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้าง ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี เดินทางกลับภูมิลำเนา
ผลตรวจพบเชื้อ จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 4
ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.) จำนวน
เป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 748,458 คน ยอดจองวัคซีน 276,433 คน (ร้อยละ 36.93) ได้รับการจัดสรร
วัคซีนทั้งสิ้น 46,840 โด๊ส (วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้รับวัคซีนเพิ่ม 9,920 โด๊ส) ฉีดไปแล้ว 28,553 โด๊ส (ร้อยละ 60.95 )
จังหวัดร้อยเอ็ด จะเริ่มบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ที่ลงทะเบียนจอง
ฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยจัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีน 22 แห่ง

ได้แก่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด(จัดบริการฉีดวัคซีนที่หอประขุมจังหวัดร้อยเอ็ด) โรงพยาบาลชุมทุกแห่ง โรงพยาบาลจุรีเวช และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ค่ายโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ) ท่านอยู่ในพื้นที่อำเภอใดขอให้ไปรับบริการฉีดวัคชีนได้ที่นั้น ส่วนท่านที่ลงทะเบียนผ่านสถานบริการสาธารณสุขจะมีการฉีดตามแผนของแต่ละอำเภอที่กำหนดไว้และจะทำการแจ้งนัดหมายกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป วัคซีนโควิด-19 มีจำนวนเพียงพอ ที่จะนำมาฉีดให้กับพี่น้อประชาชน
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและประสงค์ที่จะฉีดวัคชีนจนครบทุกคน
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเขียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line”ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ในพื้นที่ของท่าน หรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกอำเภอ ดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือโทร 08-0990-5070

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด