เทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรม”วันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดกิจกรรม”วันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน

กิจกรรมวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อเวลา09.00น วันที่6 มีนาคม 2562 ที่บริเวณ หอประชุมอำเภอท่ายาง มีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ เป็นประธานเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ปกครองและ นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปรี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม
สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการแสดงท่าเต้นประกอบเพลงของนักเรียนทั้ง7ศูนย์ โดยในแต่ละชุดเด็กๆมีทั้งกล้าแสดงออก และยืนร้องให้ผสมผสานกันไปท่ามกลางการให้กำลังใจจากบรรดาผู้ปกครองและบุคคลที่ใกล้ชิดนางนฤมล เผยว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่ายาง ปัจจุบันมีอยู่จำนวน7ศูนย์ มีเด็กนักเรียนปฐมวัยรวมทั้งสิ้นจำนวน384 คน มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยเรียนในระดับอนุบาลต่อไป ส่วนการจัดกิจกรรมวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวขึ้นนั้น เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออกทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเป็นการเชื่อมโยงถึงความรู้สึกระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความผูกพันถึงความรัก ความอบอุ่นที่ผู้ปกครองมีให้กับบุตรหลานของตนเอง

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี