ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตของชุมชน

ชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตของชุมชน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ด้อยโอกาศและผู้ที่สนใจ โดยมีผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการต่างๆ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งทางชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

นายพลเอก วัฒนดิลก ประธานชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยชมรมคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมมาโดยตลอด ปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนในด้านอาชีพและรายได้ จึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ด้อยโอกาศและผู้ที่สนใจ ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกตามโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในชีวิตตนเอง และยังจะเป็นแบบอย่างในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของชุมชน และขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจาก มุกดาหาร
0810501177