ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์เกษตรกรรมผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์เกษตรกรรมผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 17.40 น.

ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เกษตรกรรมผสมผสาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

4 ก.พ.62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พันเอกพิเศษหญิง กัลยกร นาควิจิตร ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้บังคับบัญชา ข้าราขการ ทหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด

นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือจำฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบมอบหมายให้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการจัดทำ ศูนย์เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ทางการเกษตร ในรูปแบบสวนเกษตรผสมผสาน ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งพระราชาที่ต้องการให้ กำลังพลและครอบครัวดำรงตนแบบพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบได้ปรับปรุงพื้นที่รกร้างด้านทิศเหนือสวนทัศนาภิรมณ์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 ให้ออกแบบวางระบบตามศาสตร์พระราชา โคก นา หนอง น้ำ จัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ อันประกอบไปด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ แบบหมุนเวียน การทำสวนผลไม้ สลับแนวการ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การเพาะเม็ด การเลี้ยงไก่ อารมณดีและการการปลูกไม้แปรรูป เพื่อนำสู่วิสาหกิจชุมชน โดยมีชมรมภริยา ฐท.สส. จัดอบรมให้ความรู้ในการแปนรูปผลิตภัณฑ์แก่แม่บ้านและผู้สนใจอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

 

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ศูนย์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการมาจนกระทั้งเห็นความพร้อมในระดับหนึ่ง ซึ่งเป้นไปตามการเกษตรกรรมแบบผสมผสานของยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูยน์เกษตรกรรมฐานทัพเรือสัตหีบแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นให้กำลังพล ครอบครัว รวมถึงบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ในการทำเกาตรกรรมตามแนวพระราชดำริ อันจะนำมาซึ่งการพึ่งพาตนเองให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั้งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่พระยามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย

@my/4
https://www.naewna.com/likesara/393324