แน่นแฟ้น ทัพเรือภาค 1 พี่ใหญ่ มอบถุงยังชีพประมงพื้นบ้านรับผลกระทบโควิด ทัพเรือภาคที่ 1 ดำรงความสัมพันธ์พี่น้องประมงต่อเนื่อง หลังให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างดีเยี่ยมเสมอมา พร้อม มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

แน่นแฟ้น ทัพเรือภาค 1 พี่ใหญ่ มอบถุงยังชีพประมงพื้นบ้านรับผลกระทบโควิด
ทัพเรือภาคที่ 1 ดำรงความสัมพันธ์พี่น้องประมงต่อเนื่อง หลังให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างดีเยี่ยมเสมอมา พร้อม มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

สืบเนื่องจาก ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ในห้วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการประมงจังหวัดต่าง ๆ ในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารแก่ ชาวประมง และให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการแจ้งข่าวสารในทะเลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนใน กิจกรรมต่างๆของ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ด้วยดีเสมอมา อาทิ กิจกรรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2563
โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ กลุ่มสมาคมการประมงจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จว.ตราด จว.ระ ยอง จว.สมุทรปราการ จว.สมุทรสาคร จว.สมุทรสงคราม จว.ประจวบคีรีขันธ์ จว.ชุมพร และองค์การสะพานปลา รวม 17 หน่วยงาน

และเพื่อเป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือที่ดีในการสนับ สนุน ภารกิจและกิจกรรมของ ทัพเรือภาคที่ 1 ในโอกาสต่อไป พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำคณะนายทหาร และชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมและพบปะกลุ่มสมาคมการประมง ตลอดจนผู้นำมวลชนฯ และเป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษารือ การปฏิบัติงานร่วมกันในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้แล้ว ยังได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพเรือ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชา ชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การดังกล่าว ในพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645