จันทบุรี-คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการสาธารณูปโภค และติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการสาธารณูปโภค และติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 2 มี.ค.66 ) ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกจุดตัดท่าจุ้ย อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และรองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกนำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยได้ติดตามแผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลของจังหวัดจันทบุรีโครงการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 แยกท่าจุ้ย เข้าอำเภอท่าใหม่ หลังจากนั้นคณะได้แยกเป็น 2 ชุด โดยที่ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก ประชุมร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและบรรยายสรุปนำเสนอบทบาทอำนาจหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต.พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และรับทราบข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ศส.ปชต. และ ท้องถิ่นจังหวัดชี้แจงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนที่ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และรองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกนำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก โดยนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมร่วมประชุมนำเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี / ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเส้นเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง เส้นโป่งน้ำร้อน ติดตามประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดจันทบุรี
โอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกได้ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะความร่วมมือชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านความมั่นคง และติดตาม ผลสัมฤทธิ์โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รับทราบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี อาทิ ยกระดับศักยภาพการผลิต แปรรูป และเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม / ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีมูลค่าสูง ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี / ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยสูง / ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เน้นคุณค่าอัตลักษณ์ และความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสาหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เป็นต้น

จันทบุรี-คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการสาธารณูปโภค และติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก