ร้อยเอ็ดคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ”

ร้อยเอ็ดคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ”

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจัดการเสวนา เรื่อง การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่นอกเขตชลประทาน “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ”

โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำและที่ดิน อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานของจังหวัดร้อยเอ็ดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว