ร้อยเอ็ด ฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา

ร้อยเอ็ด ฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุน ระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมี นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ที่ ห้องประดับแก้ว อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจำนวน 102 แห่ง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องหาเลี้ยงชีพ ที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปสร้างคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว