สสจ.พังงา จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (PHEOC phang nga) เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการเปิดจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

สสจ.พังงา จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (PHEOC phang nga) เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการเปิดจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (PHEOC phang nga) โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้รับผิดชอบตามกล่อง EOC ร่วมประชุมในที่ตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการเปิดจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และพิจารณาข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการโควิด 19 จังหวัดพังงา / การปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยน่าจะเป็นโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดจังหวัด พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว / การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง และราคาในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ประกอบการเดินทางกลับประเทศ โดยในส่วนของกล่องภารกิจ EOC สสจ.พังงา

ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา และความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มต่างของจังหวัด/สถานการณ์เตียงและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนาม/ความพร้อมในการบริหารจัดการและความก้าวหน้าในการจัดตั้ง CI/HI สถานการณ์การใช้และการกระจาย ATK ของ สปสช/แนวทางการเบิกจ่ายงบ สปสช ในการรักษาผู้ป่วยใน CI HI และกล่อง EOC อำเภอ ได้นำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมการเร่งรัดการฉีดวัคซีนและการจัดตั้ง CI ของแต่ละอำเภอด้วย